Konferencja Bezprawie Legislacyjne Państwa.

 

W dniu 4 marca 2017r. w Forcie IV Twierdzy Toruń odbyła się Konferencja „ Bezprawie Legislacyjne Państwa – metody prawnej ochrony obywatela RP”. Organizatorem spotkania było Stowarzyszenie Patriotyczno-Lewicowe” Pomost”. Udział wzięli  emerytowani żołnierze i funkcjonariusze Wojska Polskiego, Policji, byłego Urzędu Ochrony Państwa i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, prawnicy. W drugiej części spotkania, panelu politycznym, głos zabrali zaproszeni goście m.in. Lider toruńskiego Komitetu Obrony Demokracji Ryszard Mosiołek i Wiceprzewodniczący toruńskiego SLD Dominik Cyryl Stajnbart

Spotkanie poświęcone było uchwalonej, na pamiętnym posiedzeniu sejmu w Sali Kolumnowej, ustawy zmieniającej uposażenia emerytowanych funkcjonariuszy policji i innych służb mundurowych, którzy służbę rozpoczęli przed 1989 rokiem. Proces legislacyjny poprzedziła medialna i prasowa nagonka mająca na celu zakłamanie prawdy i wygodne dla twórców tego aktu, ukształtowanie opinii społecznej, które w zdecydowanej większości przypadków nie miało uzasadnienia w rzeczywistości. Z kolei nazywanie tej ustawy „ ustawą dezubekizacyjną „ miało na celu stygmatyzowanie jej adresatów” jako osób służących w organach bezpieczeństwa państwa i dopuszczających się zbrodni przeciwko własnemu państwu. Stwierdzenia te są nieprawdziwe co najmniej z dwóch powodów. Po pierwsze, zapisy ustawy dotyczą funkcjonariuszy, którzy po 1989 roku pomyślnie przeszli proces weryfikacji, w którym uznano, że ich działalność w poprzednim systemie nie stanowiła działalności uznanej w demokratycznym państwie prawa za niedopuszczalną. Po drugie zaś, zastosowano w nich (przepisach) zarówno odpowiedzialność zbiorową określonych grup zawodowych a także pokoleniową, gdyż przepisy ustawy rozszerzono na członków rodzin zmarłych funkcjonariuszy, którzy często nie mieli wpływu na ich życiowe wybory. Ustawa wprowadziła także niezdefiniowane prawnie pojęcie „ państwa totalitarnego” profilując w ten sposób PRL do roku 1989 w sposób jednorodny i jednoznaczny, podczas gdy w ocenie zdecydowanej większości historyków, w tym autorytetów międzynarodowych, cechy totalitarnego państwa PRL spełniał najwyżej do 1956 roku, przechodząc wraz z końcem epoki stalinizmu w państwo o charakterze niedemokratycznym lecz cechującym się autorytarną formą rządów.

Najlepszym przykładem na poparcie stawianych przez organizatora tez jest wyciąg uzasadnienia Wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 lutego 2010 roku sygn. Akt XK 6/09 OTK ZU nr 2A/2010, poz. 15 w tzw. pierwszej ustawie represyjnej z 2009 roku:

w sprawie zgodności ustawy z dnia 23 stycznia 2009 roku o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych i ich rodzin oraz ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin z art. 2, art. 10, art. 31 ust. 3 oraz art. 32 konstytucji.
/ Dz.U. Nr 36, poz. 204 z dnia 10 marca 2010 r. /

10.4.2. (…) Każdy funkcjonariusz organów bezpieczeństwa Polski Ludowej, który został zatrudniony w nowo tworzonych służbach policji bezpieczeństwa, ma w pełni gwarantowane, równe prawa z powołanymi do tych służb po raz pierwszy od połowy 1990 r., w tym równe prawa do korzystania z uprzywilejowanych zasad zaopatrzenia emerytalnego. Ustawodawca negatywnie ocenił sam fakt podjęcia służby w organach bezpieczeństwa Polski Ludowej – ze względu na jednoznacznie ujemną ocenę tych organów. Jednocześnie w razie udzielenia przez funkcjonariusza w czasie służby w takiej policji pomocy osobie represjonowanej za działanie w opozycji demokratycznej i niepodległościowej ustawodawca przewidział utrzymanie uprzywilejowanych świadczeń emerytalnych na dotychczasowych zasadach (art. 15b ust. 3 i 4 ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy, dodany przez art. 2 pkt 3 ustawy z 23 stycznia 2009 r.).

11.4. Przyjęta przez ustawodawcę data graniczna – rok 1990 – służby w organach bezpieczeństwa Polski Ludowej wiąże się, na co trafnie zwrócił uwagę Prokurator Generalny, z przemianami ustrojowymi, jakie nastąpiły w Polsce, a których konsekwencją było rozwiązanie SB i utworzenie UOP (art. 129 ust. 1 ustawy o UOP). Służba w organach suwerennej Polski po roku 1990 także traktowana jest jednakowo, bez względu na to, czy dany funkcjonariusz uprzednio pełnił służbę w organach bezpieczeństwa Polski Ludowej, czy też nie.

Końcowym efektem spotkania był apel skierowany do środowisk dotkniętych wspomnianymi przepisami ale i także opinii społecznej. Zebrani również zapowiedzieli większą aktywność i wsparcie poszczególnych grup w nadchodzących protestach.

Poniżej treść apelu

Toruń dn. 04-03-2017r.

Apel

W dniu 16 grudnia 2016 roku Sejm RP przyjął ustawę zmieniającą ustawę o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy i ich rodzin. Ustawą tą, w sposób haniebny i bezprawny, odebrano świadczenia emerytalne i rentowe za okres służby dla zdefiniowanego do celów ideologicznych „państwa totalitarnego”. Jednocześnie rządzący, ignorując wszystkie zasady konstytucyjne RP i międzynarodowe prawa człowieka, dokonali kradzieży emerytur i rent uzyskanych ciężką służbą po 1990 roku. W Izbie niższej polskiego parlamentu przedłożony został analogiczny projekt odbierający i zawłaszczający emerytury i renty polskim żołnierzom.

My uczestnicy i goście Konferencji „ Bezprawie legislacyjne państwa- metody prawnej ochrony obywatela RP w tym żołnierze i funkcjonariusze, emerytowani podoficerowie i oficerowie oświadczamy, że poświęcając Polsce najlepsze lata naszego życia, wywiązaliśmy się z przysięgi i wiernie z narażeniem życia służyliśmy Ojczyźnie. Strzegliśmy porządku prawnego, bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli. Dzisiaj wielu z nas to osoby starsze i schorowane, posiadające także grupy inwalidzkie i schorzenia nabyte w związku ze służbą. Za to właśnie Państwo Polskie skazuje nas i nasze rodziny na ekonomiczną a tym biologiczną i społeczną eksterminację. Polskich żołnierzy i funkcjonariuszy obdarto z godności. Dla legitymizacji ustawowego kłamstwa i „ zemsty na historii” nazwano nas oprawcami i zdrajcami pracującymi dla obcego mocarstwa.

Zebrani w dniu 04 marca 2017 roku w Forcie IV Twierdzy Toruń zwracamy się z apelem do Was – represjonowanych żołnierzy i funkcjonariuszy, członków Waszych rodzin, wdów i sierot po naszych zmarłych i poległych koleżankach i kolegach, do wszystkich racjonalnych polityków i osób mających faktyczny wpływ na tworzenie prawa i rzeczywistość w naszej Ojczyźnie, do opinii publicznej i wszystkich którym drogie są takie wartości jak prawda i sprawiedliwość o podjęcie działań w celu znowelizowania ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy i ich rodzin – aktu który nie ma nic wspólnego z aktem prawnym a tym bardziej sprawiedliwością społeczną.

Oświadczamy, że żadna polityczna siła nie pozbawi nas honoru. Jeszcze raz podejmiemy wyzwanie i wszystkimi prawnymi metodami będziemy dochodzili naruszonych i zdeptanych praw. Jesteśmy Polakami, którzy całym swoim życiem i służbą zasłużyli na społeczny szacunek a nie pogardę i odrzucenie.

Podpisali uczestnicy Konferencji.

Permalink do tego artykułu: http://www.lewicowy-obserwator.pl/konferencja-bezprawie-legislacyjne-panstwa/

Dodaj komentarz

%d bloggers like this: