List otwarty płk. Gagalskiego do Prezydenta Dudy.

 

Sieradz, 26.04. 2017 roku

Zdzisław R. GAGALSKI
Pułkownik WP w stanie spoczynku
Ul. Marsz. J. Piłsudskiego 3A/13
98 – 200 Sieradz
zdzisław.gagalski@wp.pl

PT
Andrzej DUDA
PREZYDENT RP – ZWIERZCHNIK SIŁ
ZBROJNYCH.
Ul. Wiejska 10,
00-902 Warszawa.

Dotyczy :
Projektu “Ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin (Dz.U. z 1994 r., nr 10, poz. 36 ze zm.)” – Druk Sejmowy nr 1105.

„Prawa nabyte muszą być chronione”
– Andrzej Duda (wrzesień 2015 r.)

„Prawo silniejszego jest najsilniejszym bezprawiem”
– „Ubi ius incertum, ibi ius nullum”

„Gdzie prawo niepewne, tam nie ma prawa”
– Marie von Ebner-Eschenbach

Do wiadomości :

 1. Pani Beata SZYDŁO, Prezes RM.
 2. Pan Marek KUCHCIŃSKI, Marszałek Sejmu RP.
 3. Pan Stanisław KARCZEWSKI, Marszałek Senatu RP.
 4. Pan Adam BODNAR, Rzecznik Praw Obywatelskich
 5. J.E. gen. bryg. Józef GUZDEK, Biskup Polowy Wojska Polskiego
 6. Związki i stowarzyszenia byłych Żołnierzy Zawodowych oraz pozostałych służb mundurowych
 7. Media

List otwarty-

Amnezja, niewiedza, czy zła wola?

W projekcie:
“Ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin (Dz.U. z 1994 r., nr 10, poz. 36 ze zm.)” – Druk Sejmowy nr 1105
użyto sformułowania:
„służba na rzecz totalitarnego państwa”.

Pojęcie “służby na rzecz totalitarnego państwa” jest absurdalne i nawołujące do nienawiści za służbę wojskową przed transformacją ustrojową.
W tym miejscu przypominam o art. 13 Konstytucji RP,

Każdy z nas, żyjąc w tamtych latach służył temu Państwu, w którym żył i pracował, bądź uczył się. Innego państwa (Ojczyzny) nie było.
Rodzice obecnych polityków również żyli i służyli „tamtej” Ojczyźnie.

Autor (autorzy) tegoż projektu Ustawy chyba nie rozumie albo dla celów czysto populistycznych posługuje się tym określeniem.

Totalitaryzm cechuje:

 • monopartyjność,
 • kult siły i jednostki

oraz

 • dyktatura silnej jednostki (wodza, fuehrera, duce, generalissimusa itd).

Totalitaryzm (dawniej też: totalizm, z łac. totalis – cały, całkowity)
– to system rządów (reżim polityczny), w którym państwo posiada całkowitą kontrolę nad społeczeństwem i stara się kontrolować wszystkie aspekty życia publicznego i prywatnego na tyle, na ile jest to możliwe.

W państwie totalitarnym nie ma miejsca na własność prywatną, czy nawet spółdzielczą. A w Polsce (RP, PRL) prywatna i spółdzielcza własność środków produkcji i PKB były znaczące. I tym też, między innymi Polska różniła się od pozostałych krajów demokracji ludowej.

W państwie totalitarnym działalność jakichkolwiek organizacji opozycyjnych nie ma szans. Natomiast w PRL działały m.in.

 • Loża masońska Jana Józefa Lipskiego (której członkiem był między innymi mec. Jan Olszewski);
 • Loża masońska Stronnictwo Demokratyczne;
 • Polskie Stronnictwo Ludowe (PSL) przekształcone w Zjednoczone Stronnictwo Ludowe (ZSL);
 • Ruch Obrony Praw Człowieka i Obywatela (ROPCiO, którego członkiem był pan Piotr Naimski);
 • Komandosi
 • Konwersatorium Doświadczeni i Przyszłość (DiP);
 • Komitet Obrony Robotników (KOR),
 • Komitet Samoobrony Społecznej „KOR”’
 • Klub Inteligencji Katolickiej;
 • Konfederacja Młodej Polski ROKOSZ
 • Narodowe Odrodzenie Polski
 • Ruch Młodej Polski;
 • Niezależna Grupa Polityczna
 • Niezależne Zrzeszenie Studentów
 • Niezależne Zrzeszenie Studentów Uniwersytetu Warszawskiego
 • Liga Narodowo-Demokratyczna
 • Polskie Porozumienie Niepodległościowe;
 • Ruch Młodej Polski
 • Federacja Młodzieży Walczącej:
 • Konfederacja Polski Niepodległej,
 • Komitet Obrony Więzionych za Przekonania
 • Viritim

czy też

 • NSZZ Solidarność.
 • NSZZ Solidarność-80
 • NSZZ Solidarność Rolników Indywidualnych
 • PAX’
 • ZNAK
  Itp. (vide: prof. Andrzeja Friszke – syn biskupa diecezjalnego diecezji mazurskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce.- “Opozycja polityczna w PRL 1945-1980” )

Dla przypomnienia:

Do 1952 roku Państwo Polskie ( jako relikt umów jałtańskich, czyli WB, USA i ZSRR) – uznawane przez inne państwa świata nosiło nazwę Rzeczpospolita Polska, i działało w oparciu o Konstytucję z 1947 a następnie z 1957 roku.
(Tylko Watykan i Malta nie uznawały Polski)

Mała Konstytucja z 1947 roku (Ustawa Konstytucyjna z dnia 19 lutego 1947 r. o ustroju i zakresie działania najwyższych organów Rzeczypospolitej Polskiej) ( Dz.U. 1947 nr 18 poz . 71, ze zm.) – była tymczasową konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej

Ustawa ta odwoływała się również do artykułów Ustawy z dnia 17 marca 1921 r. – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej ( Dz.U. 1921 nr 44 poz . 267) jako nadal obowiązujących: 21-22, 24, 40, 42-54, 56-63.

Najwyższymi organami państwa były:

 • Sejm Ustawodawczy – w zakresie władzy ustawodawczej,
 • Prezydent Rzeczypospolitej, Rada Państwa i Rada Ministrów (Rząd Rzeczypospolitej) – w zakresie władzy wykonawczej,
 • oraz niezawisłe sądy – w zakresie wymiaru sprawiedliwości.

Było to formalne nawiązanie do monteskiuszowskiego trójpodziału władzy przyjętego w Konstytucji marcowej; a więc system demokratyczny a nie totalitarny.

Nie znajdujemy tu zapisów typu: Wódz. Duce, Fuehrer (ani nawet przewodniczący/
prezes partii).

A przede wszystkim, to nie nasze pokolenie ustanawiało tę Konstytucję. To robiło pokolenie Waszych Rodziców. Nasze pokolenie nie służyło też w Wojsku Polskim w tym okresie.

Od 1952 roku, również uznawane przez inne państwa nosiło nawę Polska Rzeczpospolita Ludowa, natomiast wojsko nosiło nazwę WOJSKO POLSKIE a nie “Ludowe” – jak to imputują dziś politycy na potrzeby siania nienawiści społeczeństwa do byłych żołnierzy.

Ale to nie żołnierze decydowali o zmianie nazwy.

Ustrój PRL być może zbliżał się w niektórych aspektach do totalitaryzmu, lecz nigdy takim się nie stał.

Dla przypomnienia:

Konstytucja
Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej
z dnia 22 lipca 1952 r.

Polska Rzeczpospolita Ludowa jest republiką ludu pracującego.
Polska Rzeczpospolita Ludowa nawiązuje do najszczytniejszych postępowych
tradycji Narodu Polskiego i urzeczywistnia idee wyzwoleńcze polskich mas
pracujących.

(…………………..)

Rozdział 1
Ustrój polityczny

Artykuł 1.

1. Polska Rzeczpospolita Ludowa jest państwem demokracji ludowej.

2. W Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej władza należy do ludu pracującego miast i wsi.

Artykuł 2.

1. Lud pracujący sprawuje władzę państwową przez swych przedstawicieli, wybieranych do Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i do rad narodowych w wyborach powszechnych, równych, bezpośrednich, w głosowaniu tajnym.

2. Przedstawiciele ludu w Sejmie Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i w radach narodowych są odpowiedzialni przed swymi wyborcami i mogą być przez nich odwoływani.

Artykuł 3.

Polska Rzeczpospolita Ludowa:

1) stoi na straży zdobyczy polskiego ludu pracującego miast i wsi, zabezpiecza jego władzę i wolność przed siłami wrogimi ludowi,

2) zapewnia rozwój i nieustanny wzrost sił wytwórczych kraju przez jego uprzemysłowienie, przez likwidację zacofania gospodarczego, technicznego i kulturalnego,

3) organizuje gospodarkę planową, opierając się na przedsiębiorstwach stanowiących własność społeczną,

4) ogranicza, wypiera i likwiduje klasy społeczne, żyjące z wyzysku robotników i chłopów,

5) zabezpiecza stały wzrost dobrobytu, zdrowotności i poziomu kulturalnego mas ludowych,

6) zapewnia wszechstronny rozwój kultury narodowej.

Artykuł 4.

1. Prawa Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej są wyrazem interesów i woli ludu pracującego.

2. Ścisłe przestrzeganie praw Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej jest podstawowym obowiązkiem każdego organu państwa i każdego obywatela.

3. Wszystkie organy władzy i administracji państwowej działają na podstawie przepisów prawa.

Artykuł 5.

Wszystkie organy władzy i administracji państwowej opierają się w swej działalności na świadomym, czynnym współdziałaniu najszerszych mas ludowych i obowiązane są:

1) zdawać narodowi sprawę ze swej działalności,

2) uważnie rozpatrywać i uwzględniać słuszne wnioski, zażalenia i życzenia obywateli w myśl obowiązujących ustaw,

3) wyjaśniać masom pracującym zasadnicze cele i wytyczne polityki władzy ludowej w poszczególnych dziedzinach działalności państwowej, gospodarczej i kulturalnej.

Artykuł 6.

Siły zbrojne Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej stoją na straży suwerenności i niepodległości Narodu Polskiego, jego bezpieczeństwa i pokoju.

A więc Polska Rzeczpospolita Ludowa była państwem demokracji ludowej a nie państwem komunistycznym (totalitarnym).

I gdzie tu znajdujecie dowody na potwierdzenie niedorzecznej tezy zawartej w wyej cytowanym projekcie ustawy o państwie totalitarnym?

Zastosowanie na gruncie aktu ustawowego nieprawdziwych sformułowań (“służba na rzecz totalitarnego państwa”) przeczy założeniu racjonalności prawodawcy oraz narusza zasadę przyzwoitej legislacji ( art. 2 Konstytucji), jak również stanowi o sprzecznym z Konstytucją nawoływaniem do nienawiści art. 13 Konstytucji RP. Burzy zaufanie obywatela do Państwa i tak skandalicznie stanowionego Prawa (art. 2 Konstytucji).

Byliśmy funkcjonariuszami Państwa Polskiego i służyliśmy temu Państwu, tak, jak wszyscy obywatele żyjący w tamtym okresie (może z wyjątkiem tych, którzy wbrew legalnym rozkazom biegali z bronią po lasach, strzelali do ludności cywilnej, podpalali i grabili ludność).

Nawet tzw. „badylarze” i „prywatna inicjatywa” (z Bazaru Różyckiego) służyli tamtemu Państwu, bo to państwo nadawało im stosowne koncesje i pobierało podatki na rzecz Państwa (ogółu społeczeństwa).

Jakiemu państwu służyli ?:

 • prokuratorzy;
 • sędziowie;
 • urzędnicy;
 • nauczyciele i pracownicy dydaktyczno-naukowi;
 • politycy;
 • rolnicy (chłopi) indywidualni;
 • i wszystkie pozostały grupy zawodowe?

Karać za łamanie prawa trzeba, bo tego wymaga porządek prawny. Ale od tego są stosowne organy i procedury. A naruszanie tych zasad porządku prawnego jest ewidentnym przejawem totalitaryzmu przez partie rządzącą .

To jak dziś, sędziowie i prokuratorzy, którzy służyli „totalitarnemu państwu”, mają osądzać mnie za to, że żyłem, uczyłem się, pracowałem jako nauczyciel w szkole podstawowej, służyłem w Wojsku Polskim tej samej Ojczyźnie, co i oni.

To jest chore!!

Również Wasi Rodzice służyli tamtemu (wg Was- totalitarnemu) Państwu, i zgodnie z Waszym pomysłem powinni zostać objęci zakresem tej ustawy (Zasada równości wobec prawa ( art. 32 ust. 1 Konstytucji: 1. Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne)).

Czy zamierzacie odebrać swoim Rodzicom dyplomy studiów, stopnie i tytuły naukowe, ich dorobek materialny oraz emerytury? A może zamierzacie dobrowolnie zrzec się dyplomów uzyskanych w “totalitarnym państwie”?

Powiedzcie to swoim rodzicom!!!

Z uszanowaniem-
Zdzisław R. GĄGALSKI
Rozesłano pocztą elektroniczną 26.04.2017 r.

Permalink do tego artykułu: http://www.lewicowy-obserwator.pl/list-otwarty-plk-gagalskiego-do-prezydenta-dudy/

Dodaj komentarz

%d bloggers like this: