Warning: Illegal string offset 'region' in /wp-content/plugins/mygeopositioncom-geotags-geometatags/mygeopositioncom-geotags-geometatags.php on line 386

Warning: Illegal string offset 'placename' in /wp-content/plugins/mygeopositioncom-geotags-geometatags/mygeopositioncom-geotags-geometatags.php on line 390

Warning: Illegal string offset 'position' in /wp-content/plugins/mygeopositioncom-geotags-geometatags/mygeopositioncom-geotags-geometatags.php on line 394

Nasza misja


Warning: Illegal string offset 'addMap' in /wp-content/plugins/mygeopositioncom-geotags-geometatags/mygeopositioncom-geotags-geometatags.php on line 639

Warning: Illegal string offset 'position' in /wp-content/plugins/mygeopositioncom-geotags-geometatags/mygeopositioncom-geotags-geometatags.php on line 561

Warning: Illegal string offset 'position' in /wp-content/plugins/mygeopositioncom-geotags-geometatags/mygeopositioncom-geotags-geometatags.php on line 603
 

Projekt funkcjonować będzie pod adresem www.lewicowy-obserwator.pl Przedsięwzięcie to jest w chwili obecnej finansowane przez jego autorów wyłącznie z ich prywatnych środków. Tworzymy przestrzeń przyjazną dla wszystkich pokoleń ludzi o orientacji lewicowej, która będzie się składać z trzech zasadniczych części.

W części pierwszej chcemy pokazać losy zwykłych ludzi na tle przemian, które dokonały się w naszym kraju. Celem tych działań jest, poprzez okazanie wdzięczności tym, którym swoją patriotyczną postawą budowali nasz kraj, pokazanie młodym ludziom istnienia drugiej strony medalu stojącej w sprzeczności z dychotomiczną, czarno-białą wizją historii kształtowaną przez środowiska prawicowe. Dzięki tym zabiegom chcemy przedstawić alternatywny, w przeciwieństwie do kreowanego przez ruchy skrajnie narodowe, nie pozbawiony perspektyw świat, w którym każdy młody człowiek może, poprzez włożony trud i wysiłek, kształtować swoją przyszłość w taki sposób by czuć się potrzebny czy doceniony. Narzędziem do realizacji tych założeń będzie zawarty w tym panelu cykliczny blok rozmów oraz wywiadów z młodymi naukowcami, społecznikami którzy poprzez swoje publikacje czy też praktyczne projekty promują w ciekawy, innowacyjny sposób wartości lewicowe. Obie te formy ekspresji mają na celu stworzenie swoistego kalendarium myśli lewicowej. Pewnego rodzaju uzupełnieniem tej logiki, komponujące się z koncepcją roku E. Gierka, będzie wplecenie w te treści historii lokalnych osiągnięć lewicy lat 60’tych i 70’tych. Zaprezentujemy tu dzieje powstałych czy modernizowanych na dużą skalę w tych latach zakładów pracy, które w znaczącej większości przegrały z bezmyślnymi działaniami prywatyzacyjnymi lat 90’tych i dziś dzień nie istniejących lub stanowiących cień swojej historii.

Część druga poświęcona jest przede wszystkim tym ludziom lewicy, którzy po okresie przemian 89 roku zostali w taki czy inny sposób pokrzywdzeni przez nowy system i kształtowaną przezeń rzeczywistość. Robocza nazwa Interwencje i Pomoc jest w tym przypadku nader wymowna. W tym miejscu chcemy naszymi działaniami przekuć nasz szacunek i podziw dla postaw patriotycznych osób lewicy, które jak wspomnieliśmy wcześniej zostały zmarginalizowane czy często poszkodowane przez nowe elity, w fizyczne czyny. Poczynania będące kontynuacją zdeprecjonowanych na znaczeniu w dzisiejszych czasach „czynów społecznych”. Akcji polegających na zapewnieniu tym osobom, często pozostawionych samych sobie, borykającymi się z większymi lub mniejszymi problemami życia codziennego, świadomości faktu, że istnieje miejsce, w którym mogą zwrócić się o pomoc, bez obaw, iż zostanie im ona odmówiona, ze względów ideologicznych. Mając na uwadze fakt, iż dla wielu z członków lewicy, pamiętających i działających w latach poprzedzających okres przemian ustrojowych, dotarcie do nas w przestrzeni wirtualnej może być znacząco utrudnione a czasem też niemożliwe do osiągnięcia, mamy zamiar sferę tą przenieść na grunt fizyczny, informując i zapewniając tradycyjne formy kontaktu w postaci publikacji prasowych, ulotek i co najważniejsze fizycznego numeru telefonu oraz adresu pocztowego. Wspomniana sfera naszych działań skierowane jest również do ludzi młodych. Stanowi ona bowiem doskonałą motywację do zainicjowania działań mających konkretny cel i przynoszących konkretną satysfakcję, a co chyba najważniejsze dająca odskocznię od fatalistycznej wizji rzeczywistości kształtowanej przez narodowe ruchy na prawej stronie sceny politycznej.

Część trzecia jako jedyna nie zostanie poświęcona lewicy. Rola obserwatora bowiem polega na szerszym, na ile to możliwe w miarę obiektywnym spojrzeniu na otaczającą nas rzeczywistość. Dlatego też tą sferę działalności „ lewicowego- obserwatora” mamy zamiar poświęcić śledzeniu i piętnowaniu pozaprawnych, pozakonstytucyjnych czy często wręcz chuligańskich działań organizacji prawicowych. Nasza forma kontrreakcji na wspomniane działania przybierze formę forum, na którym każdy uczestnik życia społecznego, będzie miał możliwość zgłoszenia zaobserwowanych nieprawidłowości, ich oceny i napiętnowania. Dodatkowo, by panel ten nie został postrzeżony jako kolejna forma zakrzyczenia głosów oponentów, jako pomoc w piętnowaniu takich zachowań chcemy zapewnić pomoc merytoryczną i informację o możliwościach przeciwdziałania takim zachowaniom w ramach systemu państwowego z wykorzystaniem organów powołanych do ścigania tego typu przejawów pozalegalnych działań.

Niejako w podsumowując, chcemy podkreślić, że prócz naszych działań w sferze wirtualnej chcemy także podkreślić naszą obecność w sferze czysto realnej. Mamy zamiar dokonać tego poprzez organizację szeregu cyklicznych uroczystości przyznawania dyplomów z jednej strony honorujących dokonania najstarszych czy najbardziej zasłużonych ludzi lewicy, przyznawania nagród młodym piewcom lewicy a także przyznawania antydyplomów dla członków organizacji prawicowych oraz centrowych piętnujących ich zachowania zakłamujące i negujące historię oraz zawłaszczające wartości patriotyczne. Dodatkowo naszym celem jest zorganizowanie stałej, nie cyklicznej akcji z jednej strony pomocy wiekowym ludziom lewicy znajdującym się w potrzebie, z drugiej zaś aktywizującej ludzi młodych sympatyzujących lub nie mających określonych poglądów na otaczającą rzeczywistość.

Permalink do tego artykułu: http://www.lewicowy-obserwator.pl/nasza-misja/

%d bloggers like this: