Warning: Illegal string offset 'region' in /wp-content/plugins/mygeopositioncom-geotags-geometatags/mygeopositioncom-geotags-geometatags.php on line 386

Warning: Illegal string offset 'placename' in /wp-content/plugins/mygeopositioncom-geotags-geometatags/mygeopositioncom-geotags-geometatags.php on line 390

Warning: Illegal string offset 'position' in /wp-content/plugins/mygeopositioncom-geotags-geometatags/mygeopositioncom-geotags-geometatags.php on line 394

[Z cyklu] Lewica 2.0 – laicka nie antykatolicka – Finansowanie i opodatkowanie kościołów i innych związków wyznaniowych.


Warning: Illegal string offset 'addMap' in /wp-content/plugins/mygeopositioncom-geotags-geometatags/mygeopositioncom-geotags-geometatags.php on line 639

Warning: Illegal string offset 'position' in /wp-content/plugins/mygeopositioncom-geotags-geometatags/mygeopositioncom-geotags-geometatags.php on line 561

Warning: Illegal string offset 'position' in /wp-content/plugins/mygeopositioncom-geotags-geometatags/mygeopositioncom-geotags-geometatags.php on line 603
 

Lewica w polskiej świadomości społecznej z różnych powodów jeszcze przez wiele lat będzie postrzegana nie przez pryzmat sukcesów jej reprezentantów w III RP, lecz przez wypaczenia władz rządzących przez lata w PRL. W tej kwestii nie liczyłbym na radykalne samouświadomienie społeczeństwa w sprawie zmieniających się realiów. Stereotyp złodzieja i antyklerykała jest bowiem zbyt wygodny by przyznać, że w tamtych czasach wielu szarym obywatelom po prostu żyło się lepiej i spokojniej.

Czasy i społeczeństwo jednak się zmieniło, tak samo jak nasza scena polityczna. Chcąc dorównać konkurentom w wyścigu po władzę winna też zmienić się lewica. W jaki sposób? Tego nie wiem, jednakże swoim cyklem chcę przedstawić moje poglądy i przemyślenia w sprawie kształtu polskiej nowoczesnej myśli lewicowej. Złamanie stereotypu antyklerykała wydaje się zaś najlepszym sposobem na zapoczątkowanie dyskusji.

Do dziś bowiem, za sprawą wypowiedzi i publikacji wielu polityków lewicy – tej sejmowej jak i pozaparlamentarnej – mit mówiący, że lewica musi być antykatolicka cementowany jest w świadomości społecznej. Jak więc powinien kształtować się program lewicy by sprawiedliwie traktował katolików, żydów czy muzułmanów a jednocześnie nie doprowadzał do dyskryminacji innych kultów lub ateistów lub tych ostatnich nie stawiał na uprzywilejowanej pozycji. Poniżej przykłady rozwiązań w kilku kluczowych aspektów.

Finansowanie i opodatkowanie kościołów i innych związków wyznaniowych.

Finansowanie z budżetu państwa.

Kościół czy inny związek wyznaniowy winien być finansowany jedynie z datków wiernych odczuwających przynależność do konkretnej wiary. Wysokość daniny winna być jednak adekwatna do możliwości konkretnej osoby. Podatnik będący osobą fizyczną nieprowadzącą pozarolniczej działalności gospodarczej deklarowałby przynależność do konkretnego kościoła czy związku wyznaniowego lub brak takiej przynależności. Oświadczenie to skutkowałoby przekazywaniem 1% podatku dochodowego na cele praktykowanej wiary. By społeczeństwo widziało efekty i korzyści tegoż rozwiązania 70% tej kwoty trafiałoby do konkretnej parafii, do której przynależy wierny – reszta zaś zasilałaby fundusz krajowy. Ateiści w związku, iż nie ponoszą kosztów funkcjonowania danej wspólnoty religijnej mieliby wybór przekazać swój procent na rzecz skarbu państwa i samorządu (w tej samej proporcji) lub dodatkowej organizacji pożytku publicznego (dotychczasowe rozwiązanie z 1% dla OPP funkcjonowałoby nadal).

Zbiórki, datki i darowizny.

Zbiórki – czy dla ułatwienia posługując się terminologią katolicką – kolekty podczas mszy zbierane winne być do zaplombowanych puszek, które rozliczane i ewidencjonowane byłyby raz w tygodniu w obecności duchownego, członka rady parafialnej i urzędnika skarbowego. Kwota zebrana z kolekty zwolniona byłaby z opodatkowania pod warunkiem przeznaczenia jej na działalność charytatywną, społeczną, edukacyjną lub związaną z praktykowaniem kultu religijnego na terenie parafii lub innej podstawowej jednostki organizacyjnej danego kościoła. Dopuszczalnym odstępstwem od tej zasady byłyby wspólne działania kilku jednostek na terenie danej gminy lub powiatu.

Datki przekazywane duchownym przy okazji świadczenia posług typu chrzest, bar micwa, ślub czy pochówek byłyby zwolnione z podatku do wysokości opłat cennika urzędowego za tego typu świadczenia. Powyżej tej kwoty opodatkowane byłyby podatkiem dochodowym oraz VAT na zasadach ogólnych.

Darowizny czyli pozostałe wpłaty pieniężne, niezwiązane bezpośrednio z nabożeństwem lub posługą kapłańską winny być nadal traktowane i opodatkowane na zasadach tożsamych z darowiznami na rzecz fundacji i stowarzyszeń.

Opodatkowanie kościołów i innych związków wyznaniowych.

Podatek dochodowy od osób prawnych,

Kościoły i inne związki wyznaniowe ze swojej natury prowadzą działalność o zbliżonej charakterystyce do działalności fundacji czy stowarzyszeń prowadzących działalność gospodarczą, i przez prawo podatkowe winne być tak traktowane. Transfery kapitału pomiędzy jednostkami organizacyjnymi danego kościoła czy związku wyznaniowego powinny być traktowane jak dywidendy (dochód z zysków kapitałowych) i powinny być opodatkowane „podatkiem belki” według jednego z dwóch progów (zmiany w systemie podatkowym zostaną opisane w osobnej odsłonie cyklu) 19% dla transferów krajowych i 38% dla transferów zagranicznych.

Podatek od towarów i usług,

Co do zasady obowiązkowej rejestracji podatnika VAT podlegać powinny te jednostki organizacyjne danego kościoła i związku wyznaniowego, które prócz działalności duchownej prowadzą sklasyfikowaną w PKD działalność wytwórczą lub usługową. Rejestracja pozostałych jednostek powinna być opcjonalna.

Podatek dochodowy od osób fizycznych i składki na ubezpieczenia zdrowotne i emerytalne.

Kapłani, duchowni a także osoby sprawujące posługę świecką na rzecz danego kościoła lub związku wyznaniowego a pobierający określone wynagrodzenie powinni zostać objęci obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu i emerytalnemu. Składka minimalna podobnie jak w przypadku przedsiębiorców winna być wyliczana od minimalnej płacy krajowej. Rozliczanie podatku dochodowego od powinno odbywać się na zasadach ogólnych dla osób fizycznych. W przypadku gdy dana osoba duchowna lub świecka nie pobiera za swoją pracę wynagrodzenia, lub oprócz niego otrzymuje świadczenia niepieniężne dany kościół lub związek wyznaniowy winien rozliczyć podatek od nieodpłatnego świadczenia usług.

Podsumowanie

Tylko zrównanie w prawie kościołów i innych związków wyznaniowych z pozostałymi organizacjami społecznymi sprawi, że zniknie w naszym kraju dyskryminacja osób niewierzących. Jasne zaś i czytelne formy finansowania tych instytucji wpłyną pozytywnie zarówno na wizerunek kościołów jak i państwa.

Temat wiary jest zbyt szeroki by omawiać go w jednym artykule, stąd następna i kilka kolejnych odsłon cyklu Lewica 2.0 będzie funkcjonować pod wspólnym hasłem – laicka nie antykatolicka. Zapraszam niebawem na następny artykuł zatytułowany Lewica 2.0 – laicka nie antykatolicka – Wolność wyznania i wolność sumienia.

Permalink do tego artykułu: http://www.lewicowy-obserwator.pl/z-cyklu-lewica-2-0-laicka-nie-antykatolicka-finansowanie-i-opodatkowanie-kosciolow-i-innych-zwiazkow-wyznaniowych/

Dodaj komentarz

%d bloggers like this: